Vai trò của công nghệ thông tin trong thương mại di động

24 Feb 2018
09h45

Vai trò của công nghệ thông tin trong thương mại di động

Diễn giả: Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch VINASA