Unit test for mobile app. UI test for mobile app. Quy trình phát triển,kiểm thử phần mềm chuẩn đối với mobile app

24 Feb 2018
11h46 -12h06

Unit test for mobile app. UI test for mobile app. Quy trình phát triển,kiểm thử phần mềm chuẩn đối với mobile app

Diễn giả: Mai Lê Khánh Hòa – Zalora