Ứng dụng mobile banking trong ngân hàng

24 Feb 2018
11h10

Ứng dụng mobile banking trong ngân hàng

Diễn giả: Đặng Tuyết Dung – Phó Tổng Giám đốc Maritime Bank