Triển vọng của m-payment ở Việt Nam

24 Feb 2018
10h55

Triển vọng của m-payment ở Việt Nam

Diễn giả: Nguyễn Đăng Hùng, PTGĐ NAPAS