Tổng quan về thương mại di động Việt Nam

24 Feb 2018
09h00

Tổng quan về thương mại di động Việt Nam

Diễn giả: Nguyễn Hữu Tuấn, Trưởng phòng quản lý hoạt động thương mại điện tử – Cục TMĐT&CNTT