Tap&Pay – Thanh toán phải đơn giản

24 Feb 2018
16h00

Tap&Pay – Thanh toán phải đơn giản

Diễn giả: Vương Lê Vĩnh Nhân, Founder & CEO TRUSTpay