Tận dụng sức mạnh của thiết bị đeo và recommendation system trong Online Healthcare

24 Feb 2018
14h36 - 14h56

Tận dụng sức mạnh của thiết bị đeo và recommendation system trong Online Healthcare

Diễn giả: Trần Vũ Tất Bình – Lead Mobile Engineer RingMD