Tầm nhìn của Google đối với thương mại di động

24 Feb 2018
09h30

Tầm nhìn của Google đối với thương mại di động

Diễn giả: Trịnh Quang Chung (Industry Head / Giám đốc Kinh doanh) của Google