Làm game hay làm app? Nên làm hay không nên làm? Các cách kiểm nghiệm một ý tưởng trước khi bắt tay làm một ứng dụng/game.

24 Feb 2018
14h58 - 15h18

Làm game hay làm app? Nên làm hay không nên làm? Các cách kiểm nghiệm một ý tưởng trước khi bắt tay làm một ứng dụng/game.

Diễn giả: Bùi Trường Sơn – Bluebird Award