Cách tiếp cận và xây dựng hệ thống OTT ứng dụng trên mobile

24 Feb 2018
10h40 - 11h

Cách tiếp cận và xây dựng hệ thống OTT ứng dụng trên mobile

Diễn giả:

Nguyễn Minh Kiên – COO mIdeas

Hồ Hiếu – CTO mIdeas