Các chiến lược kiếm tiền trên mobile game. Giới thiệu về giải thưởng Chim Xanh 2016.

24 Feb 2018
14h36 - 14h56

Các chiến lược kiếm tiền trên mobile game. Giới thiệu về giải thưởng Chim Xanh 2016.

Diễn giả: Lê Giang Anh JOY Entertaiment